dentalia demo bg 1

KVKK ERİŞİM BİLGİ FORMU

 

  1. GENEL BİLGİLENDİRME

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel  verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel  veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini  talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 6698  sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVK Kanunu)          “İlgili Kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

SP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin/ilgili kişilerin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmeyi işbu “KVKK Erişim/Bilgi Talep Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir.

 

  1. BAŞVURU HAKKI

2.1 Başvuru Konuları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes DENTHALL PREMİUM CLİNİC adresine başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 

1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme (Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (ç))

5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme,  (Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (d))

6) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların  silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (e)

7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (g)

8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (h)

 

2.2 Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 

1)Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

2) Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

3) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

4) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

5) Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince aşağıdaki hallerde veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:

6) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

7) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

8) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

9) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİ

 

Aşağıda Kanun’un 11. maddesi gereğince Kurumumuzdan talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Kurumumuz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

 

TALEP NOTALEP KONUSUKANUNUN İLGİLİ MADDESİTALEBİNİZ KONUSUNDA İSTENEN BİLGİTALEBİNİZ KONUSUNDA İSTENEN BELGEİSTEDİĞİNİZ TALEP KARŞILIĞINI İŞARETLEYİNİZ
1Kişisel verimin Kurumunuzca işlenip işlenmediğini, işleniyor ise bu faaliyetlerin neler olduğu ve amacına uygun işlenip işlenmediği hakkında bilgi talep ediyorum YokYok 
2Kişisel Verilerim yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorumKişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (ç)YokYok 
3Kişisel Verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (d)Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz:Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri başvurunuza eklemeniz ve buraya yazmanız gerekmektedir. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.) 
4Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

 

Silinmesini Talep Ediyorum

Anonim Hale Getirilmesini Talep Ediyorum

(Sadece Bir Şıkkı Seçebilirsiniz)

Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (e)İlgili sebebi ve neden
ortadan kalktığını
düşündüğünüzü belirtiniz:
Seçim yaptığınız ilgili
hususu tevsik edici belgeleri başvurunuza eklemeniz ve buraya yazmanız gerekmektedir.
 
5Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (g)Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin.Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz talepleri gösteren belgeleri başvurunuza eklemeniz ve buraya yazmanız gerekmektedir. 
6Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.Kişisel Verileri Korunma Kanunu Mad. 11/1 (h)Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz.Yandaki kolonda belirtmiş olduğunuz mahkeme kararı veya Kurul kararının örneklerini; bunların sizlerle olan ilişkisi ve uğradığınız zararın tutarını gösteren her türlü belgeyi başvurunuza eklemeniz ve buraya yazmanız gerekmektedir. 
7Kanun ile ilgili farklı bir talebiniz varsa lütfen detaylı olarak belirtiniz: 

 

 

 

  1. BAŞVURU YÖNTEMLERİ

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Kurumumuza yapılacak başvurular zarf içerisinde;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen, ıslak imzalı başvurusu ile
  • Noter vasıtasıyla,

 

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)DENTHALL PREMİUM CLİNİC

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bul. 274/7 Mahall Ankara B Blok No:115, 06530 Çankaya/Ankara

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligatDENTHALL PREMİUM CLİNİC Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bul. 274/7 Mahall Ankara B Blok No:115, 06530 Çankaya/Ankara

 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN/İLGİLİ KİŞİNİN TANINMASINA VE İLETİŞİM KURULMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yapılan başvuru ile ilgili başvuru sahibini tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Kurumumuz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuzun sonuçlarını güvenli bir şekilde veri sahibine iletmek amacıyla da talep edilmektedir.

 

Adı Soyadı: 
TC Kimlik Numarası: 
Kurumumuzla Olan İlişkiniz:

 

  Vatandaş   ☐  Hasta   ☐  İş Başvurusu   ☐  Diğer
Adres:
Cep Telefonu:
E-Posta Adresi:
Kurumumuzla Olan İlişkiniz Sona Erdi mi?: ☐EvetHayır
Kurumumuz İçerisinde Temas Ettiğiniz Birimler:
Eski Çalışanımızsanız Çalıştığınız Yıllar: 
  1. BAŞVURULARA CEVAP VERME USULÜ

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibinden ücreti talep edebilecektir. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, DENTHALL PREMİUM CLİNİC tarafından, başvuruda bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.

 

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

(1) Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi

(2) Orantısız çaba gerektirmesi

(3) Bilginin kamuya açık bir bilgi olması

(4) Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

(5) KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

 

  1. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ
Adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

İşbu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı

 

:

 
Başvuru Tarihi: 
İmza: 

 

 

 

 

 

× Sorularınız İçin WhatsApp